شماره هشتم ایزوستیای کمون کرونشتات

شماره ی ِ هشتم «ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل فراخوانی برای فرار سربازان ارتش سرخ است.

شماره ی ِ هشتم «ایزوستیای ِ کمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل فراخوانی برای فرار سربازان ارتش سرخ است.

Comments

Related content