ایزوستیای شماره 3 کمون کرونشتات

ایزوستیای شماره 3 تاثیر کرونشتات بر روی اعضای حزب کمونیست روسیه در کرونشتات

روشن ساختن زوایای مختلف این حادثه تاریخی، شناخت از نقاط ضعف رویداد اکتبر و درس آموری از این تجربه تاریخی

Comments

Related content