ایزوستیای شماره 12 کمون کرونشتات

شماره 12 «ایزوستیای ِکمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل دروغ های چاپ شده در پراودا در مورد قیام و خلاصه ای از عملیات است.

شماره 12 «ایزوستیای ِکمیته موقت انقلابی ملوانان، سربازان و کارگران شهر کرونشتات» شامل دروغ های چاپ شده در پراودا در مورد قیام و خلاصه ای از عملیات است.

Attachments

Comments