بلشویکها وکنترل کارگری 1921-1917 دولت و ضدانقلاب نویسنده موریس برینتون

کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران و تضاد آنها با بلشویک ها و سیاست های حزبی آنان. مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه و تلاش وی برایوابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری.تلاش های ضدانقلابی بورژوازی روسیه ومنشویکها در ضدیت با کمیته های کارخانه

Submitted by Majid00 on October 10, 2020

Related content