بلشویکها وکنترل کارگری 1921-1917 دولت و ضدانقلاب نویسنده موریس برینتون

کمیته های کارخانه به عنوان تشکل ارگانیک خود کارگران و تضاد آنها با بلشویک ها و سیاست های حزبی آنان. مانورهای لنین برای تضعیف کمیته های کارخانه و تلاش وی برایوابسته کردن کمیته های کارخانه به اتحادیه های کارگری.تلاش های ضدانقلابی بورژوازی روسیه ومنشویکها در ضدیت با کمیته های کارخانه

Submitted by Majid00 on October 10, 2020