دفاعیه آگوست اشپایز

آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی آمریکا را به داددگاهی علیه نظام سرمایه تبدیل میکند

Submitted by Majid00 on May 5, 2020