دفاعیه آگوست اشپایز

آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی آمریکا را به داددگاهی علیه نظام سرمایه تبدیل میکند

AttachmentSize
آگوست اشپایز.pdf618.88 KB

Posted By

Majid00
May 5 2020 11:30

Share


  • آگوست اشپایز به عنوان یکی از آفرینندگان اول ماه می به دفاع از طبقه خود میپردازد و بیدادگاه بورژوازی

Attached files