Belyaev. Nikolai Mikhailovich (Nikita) (1898 or 1900-1937)