Ενάντια σε μια καραντινα με χαρακτηριστικά στρατιωτικού νόμου