Londra saldýrýlarýna yönelik ortak anarþist tepki

Dayanýþma, aþk ve öfkeyle. Toplumsal anarþistler ve özgürlükçü komünistler olarak bizler, bu sabah Londra'da masum insanlara karþý gerçekleþtirilen korkunç saldýrýlarý esefle karþýlýyoruz.

Submitted by libcom on July 9, 2005

Patlamalardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Sýradan insanlara karþý þiddet kullanýmýný ve ister Ýslamcýlar isterse baþkalarý, her kim olursa olsun, olayýn failleri kýnýyoruz.

Terörist eylemler, daha özgür, daha adil bir dünyaya yönelik her türlü mücadeleyle bütünüyle ayrý kulvardadýr ve yerkürenin hiçbir yerindeki ezilen insanlara hiçbir zaman bir faydasý dokunmayacaktýr. Aksine, her bir zerresi, karþý çýktýklarýný söyledikleri þey kadar vahþi olan sivillere yönelik þiddet, devletlerin ve devlet-yandaþlarýnýn maþasýdýr.

Ýngiliz askerlerini ölmek ve öldürmek amacýyla Irak ve Afganistan'a yollayan Ýngiliz Hükümeti, kendi kâr arttýrma
ve iktidar hýrslarý uðruna sýradan emekçi insanlarý harcayarak hepmizi teröristlerin hedefi haline getirmiþtir.

Kâr sorunu yerine, toplumun itici gücü olarak insani dayanýþmanýn ve iþbirliðinin geçtiði bir dünya için varýz; sömürü ve tahakkümün her türlü biçimiyle mücadele eden, buradaki Irak iþgali aleyhtarlarýndan, Irak'ta hem iþgalci güçlere hem de iþgal sayesinde güçlenen aþýrý-gerici Ýslamcýlara karþý çýkanlara kadar herkesle dayanýþma içerisinde bulunuyoruz.

Bugün bu zalimliðin kurbanlarý ve sevenleri kadar endiþeliyiz.

Libcom.org Grubu
Anarþist Federasyon
IAF-IFA Sekreteryasý
Class War[Sýnýf Savaþý]
Colchester Dayanýþma Grubu
West Midlands Anarþistleri
Burnley Voice
Freedom Gazetesi
Preston Dayanýþma Federasyonu

Translation courtesy of ainfos.ca

Comments