Yaroshevskaya, Rebekka Yakoklevna (1887-1937 or after?)