Zadov, Lev Nikolaevich aka Zinkovsky aka Leva aka Levka the Bandit 1893-1938