Chapter 06: The Makhnovshchina (contd.); Grigor'ev's revolt; The Bolsheviks' first assault on Gulyai-Pole