روشنگری در جهت حرکت برای آزادی و اشتراک

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

نشست احزاب کردستان ایران

بورژوازی کرد، سرمایه جهانی، کارگران کردستان

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت های حکومتگران سرمایه جهانی با حکومتگران سرمایه داخلی ایران قرار است این احزاب نقش پیاده نظام سرمایه جهانی را بازی کنند

نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

مقالهای در جهت روشن کردن مواضع احزاب سیاسی کردستان بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری