نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

مقالهای در جهت روشن کردن مواضع احزاب سیاسی کردستان بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری

در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت های حکومتگران سرمایه جهانی با حکومتگران سرمایه های داخلی ایران قرا است این احزاب نقش پیاده نظام سرمایه را بازی کنند

Posted By

Majid00
Mar 10 2017 01:10

Share


  • کردستان، طبقه کارگر، بورژوازی کرد

Attached files

Comments

Steven.
Mar 10 2017 18:28

Hey, again is there meant to be something attached here?