نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

مقالهای در جهت روشن کردن مواضع احزاب سیاسی کردستان بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری

Submitted by Majid00 on March 10, 2017

در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت های حکومتگران سرمایه جهانی با حکومتگران سرمایه های داخلی ایران قرا است این احزاب نقش پیاده نظام سرمایه را بازی کنند

Comments

Steven.

6 years 9 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by Steven. on March 10, 2017

Hey, again is there meant to be something attached here?