نشست احزاب کردستان ایران (هولیر)

این احزاب در صورت حاد شدن اختلافات و رقابت سرمایه جهانی با سرمایه داخلی ایران قرار است نقش پیاده نظام سرمایه جهانی را بازی کنند

Posted By

Majid00
Mar 9 2017 21:52

Share

Attached files

Comments

Steven.
Mar 9 2017 22:06

Hey is there meant to be a PDF or something attached here?

Majid00
Mar 9 2017 22:11

Hi Steven

It is the same article with pdf and word version.

Steven.
Mar 10 2017 18:27

Hi, unfortunately no file is attached here. If you click the edit tab then you can add the file attachments