درد سری تازه

روشنگری دررابطه با راسیسم این زهرمهلک علیه مبارزه طبقاتی در جهت شقه شقه کردن صفوف کارگران به نفع بورژوازی هار

Submitted by Majid00 on December 25, 2019

افشای راسیسم ایرانی با تکیه بر شهود زنده

Attachments

axir.pdf (99.41 KB)

Comments