Baron, Aron Davidovich (aka Kantorovich, Faktorovich, Poleyevoy) 1891-1937