Antoni, Voldemar Genrikhovich aka Volodya aka Zaruthustra aka Grigori Andreivich Lyapunov, 1886-1974