Barmash, Vladimir Vladimirovich aka Gorbonos aka Valya aka Lonya, 1879-1938+