Lipotkin, Lazar (1891-1959) real name Eliezer Lazarev