Parkhomenko, Artem Yakovlevich (1892-1964) aka Saenko