تجربه کمیته های کارخانه در انقلاب روسیه

تجربه کمیته های کارخانه در روسیه که توسط مانورهای سیاسی بلشویک ها تضعیف و سپس سرکوب گردیدند

Submitted by oscar on February 4, 2015

تجربه کمیته های کارخانه در روسیه که توسط مانورهای سیاسی بلشویک ها تضعیف و سپس سرکوب گردیدند

Files

Tajrobe.pdf (697.39 KB)

Comments

Related content