آگوستین گویامیون: سنگر ها در بارسلونا: کنفدراسیون ملی کار از پیروزی ماه ژوئیه سال 1936 تا شکست ناگزیر ماه می سال 1937

تاکید برفراگیری تجربه خودکارگران در عرصه مبارزه طبقاتی، نقش و عملکرد دولت سرمایه داری در نظام سرمایه در شرایط عادی و بحرانی، درک بورژوایی مارکسیست ها از فاشیسم و همکاری آن ها با دولتهای بورژوایی علیه فاشیسم و تقویت نهاد دولت علیه طبقه کارگر، شرکت آنارشیست ها در دولت ایالتی و سراسری اسپانیا علیرغم ادعاهای ضددولتیشان و همکاری در سرکوب کارگران رادیکال

Submitted by Majid00 on May 5, 2020

تاکید برفراگیری تجربه خودکارگران در عرصه مبارزه طبقاتی، نقش و عملکرد دولت سرمایه داری در نظام سرمایه در شرایط عادی و بحرانی، درک بورژوایی مارکسیست ها از فاشیسم و همکاری آن ها با دولتهای بورژوایی علیه فاشیسم و تقویت نهاد دولت علیه طبقه کارگر،شرکت آنارشیست ها در دولت ایالتی و سراسری اسپانیا علیرغم ادعاهای ضددولتیشان و همکاری در سرکوب کارگران رادیکال

Comments

Related content