Bogatsky, Genrikh Markovich (1889-after 1923?} aka Heinrich Bogatzki