דער קלאסען קאמפּף 1.02

[right] ערשטער יאַהרגאַנג, נומער 2 פֿון דער קלאסען קאמפּף, פֿון נוי יאָרק, אַפּריל 1919
[/right]

Submitted by Working Class … on April 21, 2020

[right] .געפֿונען און געדיגיטאַליזירט פֿון קעניאָן זימער
[/right]

Comments