نظام سرمایه، علم مزدور و خرافات این نظام

هدف ما در این مقاله این است که نشان دهیم که اگر میخواهیم به جای زیست به زندگی برسیم و با همین باقیمانده سی درصدی از محیط زیست از تشنگی و گرسنگی نمیریم، باید این نظام را با علم مزدور و خرافات عرفی و شرعی اش از بین ببریم

امروزه در آمریکا و ایران انسان ها را با سقط جنین و حجاب سرگرم میکنند. دشمنان و دوستان آگاه و ناآگاه ما در لباسهای مختلف نابرابریهای اجتماعی را به جای نابرابریهای طبقاتی میگذارند. آنها تلاش میکنند که انسانها و به ویژه کارگران به ریشه تاریخی ستمکشی زن واقف نشوند و ریشه آن را در نابرابری طبقاتی جستجو نکنند. لوسی پارسونز کارگر حروفچین آمریکایی همسر آلبرت پارسونز- یکی از جانباختگان مبارزه علیه سرمایه که در 11 نوامبر 1887 به دار آویخته شد- در سال 1905 در کنگره کارگران صنعتی جهان بدرستی رو به مردان کارگر گفت" ما زنان برده بردگانیم. ما نسبت به مردان بیرحمانه تر استثمار میشویم. هر زمان که دستمزد ها بابد کاهش یابند، طبقه سرمایه دار زنان را برای کاهش آن مورد استفاده قرار میدهد." لوسی تاکید میکرد که ستمکشی قطعی زن از مسیر مبارزه طبقاتی میگذرد. نسل امروز ما فراموش کرده است که در زمان شاه و پدر شاه آزادیهای فردی و اجتماعی داشتیم اما مبارزه طبقاتی و آزادیهای سیاسی بشدت سرکوب میشد. اینان فراموش کرده اند که پدر و پسر راه را برای روح القدس باز نمودند تا حتی از آزادیهای فردی و اجتماعی نیز خبری در میان نباشد. اینان فراموش کرده اند که شاه و احزاب مردم و پان ایرانیست برای ما اتحادیه کارگری درست میکردند، اما امروزه هئیت مدیره های پالایشگاه نفت حتی از شکل گیری انجمن های صنفی- مصوب قانونی خودشان- جلوگیری میکنند

Comments