فاشیسم/ضدفاشیسم نوشته ژان باروت (ژیل دووِ)

مروری برتجربه فاشیسم در کشور های مختلف و نقد دیدگاه های بورژوایی دراین زمینه

Submitted by Majid00 on February 4, 2021

عدم درک اشکال مختلف دولت های سرمایه و دفاع از دولت های دموکراتیک و خلع سلاح کردن کارگران در مبارزه با نظام سرمایه با مقدم نمودن مبارزه علیه فاشیسم

Files

final version.pdf (480.24 KB)

Comments