روژاوا: واقعیت و لفاظی

روژاوا: واقعیت و لفاظی
روژاوا

مقاله ای برای روشن کردن مواضع طبقاتی بازیگران سیاسی سوریه

Submitted by Majid00 on December 12, 2016

Files

Rojava.n.pdf (484.58 KB)

Comments

noslavery

9 months 2 weeks ago

Submitted by noslavery on September 8, 2023

مقاله ماهیت اقتدارگرایانه جامعه روژاوا را بخوبی بیان میکند، اما در مورد مناسبات مردسالاری، دیدگاه درستی ندارد. مناسبات مردسالاری به سرمایه داری مربوط نیست و تاریخ خودش را دارد. در این مناسبات، مرد زن را استثمار میکند. این مسئله برای کسانیکه از مارکسیسم آمده اند چندان قابل تصور نیست چون قرار است تضاد کار و سرمایه همه چیز را توضیح بدهد!!! متاسفانه کامنتهای ضد آنارشیستی مترجم اپورتونیستی و ناشی از جهل او از دیدگاه آنارشیسم است. او به آنارشیسم مثل فرقه مارکسیستی خودش نگاه میکند و فکر میکند اصول دین است. یک جا مینویسد که آنارشیستها مثل لنینیستها دلیل آنارشیست بودن خود را نمی دانند. از این ابلهانه تر نمیتوان چیزی گفت. اگر آنارشیستها نمیدانند چه میگویند چطور در زمان مارکس میدانستند که دولتهای مارکسیستی به دیکتاتوری دولتی چند تا روشنفکر تبدیل خواهد شد؟!!
تا وقتی که تکبر مارکسیستها از بین نرفته، فقط فعالیتهای ضد کارگری و ضد انقلابی میکنند و بس.

Related content