آخرین فریب نوشته گابریل میاسنیکوف

آخرین فریب کتابی از گابریل میاسنیکوف کارگر فلزکار از منطقه اورال است. میاسنیکوف در این کتاب سیاستهای رهبران حزب بلشویک را بخاطر فریب توده های کارگر مورد نقد قرار میدهد. وی بنا به درک خود رهنمودهایی نیز برای مبارزه کارگران علیه این رهبران ارائه میدهد. هرچند این رهنمود ها حتی در آن زمان هم ناکافی بودند اما بخاطر تلاش جمعی کارگر رادیکال آنهم در شرایطی که میلیونها انسان نسبت به بلشویکها توهم داشتند، یک اقدام شجاعانه و تاریخی بود. از این نقطه نظر باید تلاش وی و همراهان وی را ارج نهاد

Submitted by Majid00 on February 7, 2023

هیچ منجی عالی وجود ندارد
نه خدا، نه تزار، نه حامی ملت
تولید کنندگان، خودتان دست به کار شوید
نجات جهانی را اعلام کنید
آنها ما را به زندان خواهند افکند
آنها ما را با آتش شکنجه خواهند داد
آنها ما را به معادن دپورت خواهند کرد. آنها ما را به قتل خواهند رساند
این چنین خواهد بود! نهایتا کارگران پیروز خواهند شد.

Comments

Majid00

1 year 4 months ago

Submitted by Majid00 on February 7, 2023

تجربه گابریل میاسنیکوف از سیاستهای بورژوایی حزب کمونیست شووری- بلشویک- که امروزنیز میتواند به عنوان یک تجربه تاریخی از سوی کارگران باجهتِ انقلابی و کارگران رادیکال مورد استفاده قرار گیرد