Gogou, Katerina: Athens' anarchist poetess, 1940-1993