حرکت سرمایه و رقابت سرمایه ها در ایران ومنطقه و جهان و سقوط هر چه بیشتر سوسیالیستها و خودکمونیست خوانده ها

حرکت سرمایه و رقابت سرمایه ها در ایران ومنطقه و جهان و سقوط هر چه بیشتر سوسیالیستها و خودکمونیست خوانده ها

اگر به حرکت و مانورهای منشورنویسان راست و چپ سرمایه در ایران از زاویه منفعت طبقاتی امروز و فردای نیروی کار بدقت نگاه کنیم، در خواهیم یافت که پراتیک پادوان سرمایه با نهاد های سرمایه های جهانی چون سازمان ملل- سازمان دولتها و سازمان جهانی کار و نهایتا با اقتصاد سیاسی سرمایه منطبق است. اینان تمام تلاش خود را از طریق رسانه های جمعی سرمایه بکار میبندند تا مزدوران مزدی مولد و غیرمولد را وارد بازی های بوروکراتیک سرمایه کرده و نهایتا آنها را به نفع سرمایه ها به ابزار بازیچه قدرتهای سیاسی داخلی و بین المللی تبدیل کنند.

Files

سقوط چپ.pdf (961.55 KB)

Comments

Related content