کاپیتال مارکس و ملاحظات ما بر ترجمه آقای اسکندری

نوشته ای کوتاه برای نشان دادن تاثیرات "اردوگاه سوسیالیسم" و حزب توده بر ترجمه کتاب کاپیتال از سوی آقای اسکندری

آوریل 1867
دوست عزیز

من روز چهارشنبه لندن را به وسیله کشتی بخار ترک کردم و پس از یک عبور طوفانی بعد از ظهر جمعه به هامبورگ رسیدم تا نسحه خطی جلد اول را در آنجا به آقای مِسنِر تحویل دهم. کار چاپ کتاب از ابتدای این هفته شروع شده است، بنابراین جلد اول در انتهای ماه می ظاهر خواهد شد. مجموعه کتاب در سه جلد ظاهر خواهد شد. عنوان کتاب سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی نام دارد. جلد اول، کتاب اول را شامل می‌شود: پروسه تولید سرمایه. بدون شک این کتاب خوفناک‌ترین نیزه‌ای* است که تا کنون بر سر بورژواها پرتاب شده است (منجمله مالکان) اکنون مهم است که به انتشارات آینده در مطبوعات، به روزنامه‌هایی که دسترس داری توجه کنی.
اگر شماره بعدی Vorbote را به‌عنوان نمونه به اوتو مِسنِر در هامبورگ بفرستی او ممکن است در پخش نشریه‌ات کمک کند.
من اکنون باید نامه را تمام کنم زیرا دکتر کوگلمان که بهترین آرزوها را برایت می‌فرستد تصمیم دارد مرا با شکوه و عظمت هانوفر آشنا سازد.
ارادتمند
ک. مارکس

Files

ک.مارکس.pdf (709.54 KB)

Comments

Majid00

1 month 4 weeks ago

Submitted by Majid00 on February 18, 2024

نوشته ای کوتاه با هدف نشان دادن تاثیرات "اردوگاه سوسیالیسم" بر ترجمه کاپیتال مارکس به زبان فارسی

Majid00

1 month 4 weeks ago

Submitted by Majid00 on February 18, 2024

نوشته ای کوتاه با هدف نشان دادن تاثیرات "اردوگاه سوسیالیسم" بر ترجمه کاپیتال مارکس