List otwarty do delegacji robotniczych udających się z Ameryki i Europy do Rosji (1927)

Gazeta_Robotnicza_1927
List otwarty do delegacji robotniczych udających się z Ameryki i Europy do Rosji (1927)

List opracowany przez międzynarodowych lewicowych komunistów zaadresowany do delegacji robotniczych udających się do Rosji w 1927 r. Autorzy proszą członków delegacji o odnalezienie lewicowych komunistów więzonych na Syberii, m.in. Miasnikowa z Grupy Robotniczej, i dostarczenie informacji na temat ich stanu.

Submitted by Dyjbas on January 4, 2017

Za kratami syberyjskich więzień

Prześladowanie komunistów w Rosji.

W kołach komunistycznych zagranicą krąży następujący dokument, wydany przez lewicowych komunistów:

List otwarty do delegacyj robotniczych, udających się z Ameryki i Europy do Rosji.

„Szanowni Towarzysze! Zapewne pojedziecie także na Syberję. Żądamy przeto, byście wyszukali gnijących tam w więzieniu lewicowych robotników komunistycznych („Grupa robotnicza“), a przedewszystkiem tow. Gabrjela Miasnikowa (Tomsk), — Nikołaja Kuzniecowa (Barnauł) i Porestatowa (Semipalatyńsk). Rozmówcie się z nimi osobiście a dokładnie i zdajcie nam sprawę z swych wrażeń o ich stanie i stanie ich rodzin.

Dalej prosimy Was, abyście skontrolowali w Rosji, co następuje:

1) Dnia 27 grudnia 1924 część zaaresztowanych robotników-komunistów została w nocy o 3 godzinie specjalnym pociągiem pod wzmocnioną stra¬żą GPU zesłana do północnych lasów rosyjskich (okręg Czerdińsk). Co się stało dalej z tymi towarzyszami? — Zażądajcie od GPU (czerezwyczajka) dokładnego spisu imiennego i powodu tego brutalnego zarządzenia.

2) Nielegalna ulotka moskiewskiej „komunistycznej grupy robotniczej“ z dnia 8 grudnia 1924 ogłosiła, że 11 zaaresztowanych członków grupy robotniczej z Permy (Ural) przystąpiło do strajku głodowego z żądaniem publicznej rozprawy sądowej. Zażądajcie powodów ich aresztowania i zbadajcie ich losy, gdyż od owej notatki panuje o nich zupełne milczenie.

3) Dalej prosimy Was, bezwarunkowo zapytajcie się w centrali GPU w Moskwie, co się stało z wszystkimi innymi prześladowanymi członkami grupy robotniczej. — Z pośród wielu wymieniamy: Aleksander Medwedjew (moskiewski Elektrotrust), Kocznow, Tiunow, Ilin, Sorwin, Mojsesjew, Michajłow, Bersina, Demidow, Połozow, Matrozow, Baranow. Towarzysze Demidow i Bersina, pomimo że byli członkami sowietu moskiewskiego, zostali bez sądu wrzuceni do więzienia, a Medwedjew, przeciw któremu nie udało się znaleźć autentycznego materjału dowodowego, trzymany był w więzieniu mimo ciężkiej gruźlicy i 7-dniowego strajku głodowego.

4) Nikołaj Kuzniecow siedzi od stycznia 1924 r. na Sybirze (Barnauł) w więzieniu. O ile nam wiadomo — przeprowadził w tym czasie trzy wielkie strajki głodowe, z czego jeden trwał 13, a drugi 15 dni. Jeśli towarzysz Kuzniecow chwyta się okropnej broni, głodówki, to musimy stąd wyciągnąć wniosek, że jest w więzieniu najokropniej gnę¬biony i że tą drogą chce zaprotestować wobec całego świata. Co się dzieje z tym uczciwym, długoletnim komunistą?

5) W UIjanowsku (Symbirsk) aresztowano i skazano 17 członków opozycji robotniczej: Barinowa i Kolcowa na więzienie w Tobolsku (Syberja), — innych na zesłanie do różnych odległych miejscowości. Robotnik-komunista Kapustin, który podczas rozruchów robotniczych w okręgu Donieckim w roku 1924 został przeniesiony do Czelabińska (Ural) rzekomo do dyspozycji partji, został tam zaaresztowany jako członek opozycji lewicowej. Czelabińsk jest w ogóle punktem koncentracyjnym wszystkich aresztowanych i niemal wszystkich skazanych komunistów opozycyjnych. Odwiedźcie ich tam!

6) W prasie zagranicznej ogłoszono, że w Nikołajewie nad morzem Czarnem — przewodniczący sowietów ukraińskich Petrowski kazał uwolnić 26 z pośród 46 aresztowanych członków „komunistów-robotników“. Czy to prawda? Co się stało z resztą, 20 aresztowanymi bojownikami?

7) Dalej ogłasza prasa zagraniczna, że 4 towarzyszów z grupy robotniczej zostało rozstrzelanych w Uralu, a 4 w Baku, ponieważ bronili się czynnie, gdy ich bito. Powodem aresztowania był zarzut rzekomego wywołania wielkich rozruchów robotniczych i strajków.

8) 17. lutego br. opozycja komunistycznych robotników wydała nielegalnie w Jekaterynosławiu broszurę, opisującą między innemi bestjalstwo GPU (czerezwyczajki) w Jekaterynosławiu (Swierdłowsk). Zaaresztowano tam przedstawiciela tamtejszej grupy robotniczej Nilowa pod zarzutem czynnego udziału w nielegalnym komitecie akcji, który przeprowadził w okręgu szereg strajków. GPU zażądała od Nilowa przyznania się do podniesionych zarzutów. — Nilow stanowczo odmówił odpowiedzi na stawiane pytania. — Wtedy sędzia śledczy kazał go rozebrać do naga i dać mu 20 batów. — Ten bestjalski czyn wykonali baszkirzy krasnoarmiejcy (Mongołowie). — Po tym okrutnym czynie zaprowadzono pokaleczonego Nilowa — któ¬rego musiano trzymać pod ręce, znowu przed sę-dziego śledczego. I ta tortura nie przełamała milczenia Nilowa. Rozszalały sędzia śledczy wybił mu karabinem oko. Zalany krwią został Nilow odniesiony do swej celi. Dopiero po dwóch dniach dano mu nieco pomocy. Obecnie znajduje się Nilow w więzieniu celkowem w szpitalu więziennym. Broszura żąda bezzwłocznego uwięzienia sę¬dziego śledczego z GPU oraz stawienia całego zarządu GPU w Świerdłowsku przed sąd.

9) O towarzyszu G. Miasnikowie krąży wśród zagranicznych robotników i w zagranicznej prasie wieść, że został zamordowany przez GPU w Tomsku, co wśród robotników zachodniej Europy wywołuje wielkie oburzenie przeciw terroryzowaniu lewicowych proletarjuszy w Rosji.

Szanowni Towarzysze! Prosimy Was, nie zbywajcie naszych zapytań, które kierujemy do Was po bratersku — zwykłą demagogją i krętactwem. Zbadajcie stan rzeczy uczciwie, jako bracia tej samej klasy z gnębionymi robotnikami-komunistami. Uznajcie niesprawiedliwe fakta, jako proletariusze i bojownicy brońcie towarzyszów, cierpiących za wyzwolenie i walczcie z dzikiemi prześladowcami lewicowych komunistów. W ten sposób, szanowni towarzysze — zdobędziecie istotnie więcej zaufania i sympatji u robotników całego świata i zrobicie rzeczywisty krok ku rewolucyjnemu jednolitemu frontowi.“

Odezwę podpisała Międzynarodowa federacja lewicowych komunistów. Z Niemiec: Lauterbach i E.Guillisch. Z Francji: F. Dupont. Z Anglji i Szkocji: Guy Aldred. Z Rosji: Iwan Karpelanskij i Chruszenko. Z Czechosłowacji: Antoni Jan Svetlik. Z Indyj: Ali Akbar. Z Japonji: Yamada. Z Polski: W. Muszyński. Jako wydawca odezwy podpisany jest lewicowy komunistyczny poseł niemiecki — Schlagewerth.

Klasa robotnicza całego świata podnosi zgodnie hasło: Amnestji dla więźniów politycznych w Rosji! — Amnestji dla 40 000 robotników rosyjskich, trzymanych za kratą przez sowieckich dyktatorów!

Źródło: Gazeta Robotnicza, Organ Polskiej Partji Socjalistycznej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice, dnia 18. maja 1927 r. (Nr. 113, R. 32)

Zachowano oryginalną pisownie, poprawiono drobne błędy ortograficzne.

Comments