نامه ساموئل گومپرز به فردریک انگلس

در این نامه گومپرز رئیس یا رهبرفدراسیون کارآمریکا ازانگلس تقاضای کمک میکند تا درباره اختلاف وی با حزب سوسیالیست آمریکا که عضو بین الملل دوم بود دخالت کند

AttachmentSize
Gompers.pdf39.02 KB

Posted By

Majid00
Dec 28 2019 18:37

Share

Attached files