مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی روس

نقد عمیق رزا در رابطه با شکل سازمانی فعالیت سوسیال دموکرات های روسیه.
دیسیپلینی که لنین در ذهن خود پرورانده همان مکانیسم کامل دولت بورژوایی متمرکز است که در کارخانه و میلیتاریزم موجود در دولت بوروکراتیک نهادینه شده است .

Submitted by oscar on February 7, 2015

دیسیپلینی که لنین در ذهن خود پرورانده همان مکانیسم کامل دولت بورژوایی متمرکز است که در کارخانه و میلیتاریزم موجود در دولت بوروکراتیک نهادینه شده است.

Files

Rosa.pdf (111.6 KB)

Comments

hamid.moradei

9 years 4 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by hamid.moradei on February 12, 2015

Hi Oscar, this is a significant historical/theoretical work by Rosa Luxemburg, my eternal proletarian hero. Translation is also good, better than I had seen back in 1980s. Thanks!

noslavery

9 months 1 week ago

Submitted by noslavery on September 8, 2023

نقد کوتاه:
مارکسیستها از جمله رزا لوگزامبورگ متوجه نبودند و نیستند که درست کردن حزب و کسب قدرت سیاسی (گرفتن دولت به دست خود و یا درست کردن دولت خود، دولت مارکسیستی) علیه "آگاهی طبقاتی" کارگران است. بدینجهت، این بحث به جائی نمی رسید و نرسید. گله و شکایت لنین و رزا لوگزامبورگ از نفوذ اپورتونیستها در احزاب همه بیجا ست چون وجود حزب دقیقا محل رشد اپورتونیسم است.

Related content